Demolácie a búracie práce

  • demolácie priemyselných celkov, zariadení, konštrukcií a iných kovových technológií
  • demolácie stavebných objektov a celkov
  • drvenie stavebného odpadu

 

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

Zhromažďovanie, zhodnocovanie, upravovanie a triedenie kovových odpadov z:

  • drobného zberu zo zberových dvorov
  • podnikov kde vzniká výrobný alebo starý nepoužiteľný  kovový odpad
  • obchodná činnosť s kovovým odpadom
  • zber stavebných odpadov

 

► spoločnosť bola založená v roku 2001 a nadviazala na činnosť predošlej spoločnosti založenej v roku 1993
► v roku 2005 – získanie certifikátu ISO 9001:2001 v odbore – nakladanie s odpadmi
► v roku 2006 – získanie certifikátu ISO 14001:2004 v odbore – nakladanie s odpadmi
► spoločnosť disponuje s modernou technikou na demolačné a búracie práce a s technikou na manipuláciu so vzniknutými kovovým a stavebným odpadom