demolácie stavebných objektov

demolácie priemyselných celkov, zariadení, kovových konštrukcií
demolácie a búracie stavebných objektov a celkov

ODVOZ, SKLÁDKA stavebnÉHO oDPADU

odvoz stavebného odpadu, zberný dvor stavebných
odpadov skládka a triedenie stavebného odpadu

CENNÍK

dRVENie stavebnÉHO ODPADU

drvenie stavebného odpadu na frakcie rôznej veľkosti
recyklácia a ďalšie zhodnocovanie stavebného odpadu

VÝKUP KOVOVÉHO oDPADU

výkup železa a farebných kovov, skládka a triedenie kovových odpadov,
zberný dvor farebných kovov a železného šrotu,

RECYKLÁCIA ODPADU

triedenie, recyklácia kovových odpadov a stavebného odpadu
certifikovaná prevádzka ISO – nakladanie s odpadmi

PRENÁJOM STROJOV

prenájom strojov a ťažkej techniky určených na nakladanie,
odvoz materiálu, terénne úpravy a pod.

certifikáty

v obore
NAKLADANIE S ODPADMI