Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.

Zabezpečujeme komplexný systém s nakladaním  a spracovaním  stavebných odpadov. Od pristavenia a odvoz vo veľkoobjemových kontajneroch až po uloženie stavebného odpadu na našom zbernom dvore.

Na uskladnenie stavebných odpadov máme zriadený zberový a recyklačný dvor, kde zhromažďujme a zhodnocujeme stavené odpady drviacou a triediacou mobilnou  jednotkou. Výsledný produkt stavebné kamenivo, slúži ako komodita na ďalšie využitie v stavebníctve.

areál sa nachádza na adrese:
areál eisen 1493, 927 03 Šaľa
tel: 0911 915 593

POPLATKY ZA USKLADNENIE STAVEBNÝCH ODPADOV rok 2021
Kód Stavebný odpad Cena €/t Cena €/t s DPH
17 01 01 Betón bez prímesí 5,00 6,00
17 01 01 Železobetón a betón s prímesami 10,00 12,00
17 01 02 Tehly s prímesami (škridla, betón, hlina) 20,00 24,00
17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika 40,00 48,00
17 01 07 Zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky iné ako 17 01 06 40,00 48,00
17 05 04 Zemina a kamenivo s prímesami 10,00 12,00
17 03 02 Bitúmenové zmesi - asfalty s prímesami 10,00 12,00
17 08 02 Stavebné materiáli na báze sadry iné ako v 17 08 01 100,00 120,00
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (obsahujúce zložky komunálneho odpadu) 130,00 156,00

Stavebný odpad nad 50 cm       +5,00€/t

Uskladňovaný a zhodnocovaný odpad nesmie obsahovať škodliviny, jedy, toxické látky, jedovaté chemikálie, azbest, odpady z umelých hmôt (igelity, plasty, obaly z potravín...), odpady z gumy, PVC, textílie, látky a materiál nestavebného charakteru. V prípade výskytu obalových materiálov bude účtovaná suma podľa cenníka za druh ,,zmiešané odpady“ (komunálne odpady).