Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.

Zabezpečujeme komplexný systém s nakladaním  a spracovaním  stavebných odpadov. Od pristavenia a odvoz vo veľkoobjemových kontajneroch až po uloženie stavebného odpadu na našom zbernom dvore.

Na uskladnenie stavebných odpadov máme zriadený zberový a recyklačný dvor, kde zhromažďujme a zhodnocujeme stavené odpady drviacou a triediacou mobilnou  jednotkou. Výsledný produkt stavebné kamenivo, slúži ako komodita na ďalšie využitie v stavebníctve.

areál sa nachádza na adrese:
areál eisen 1493, 927 03 Šaľa
tel: 0911 915 593

POPLATKY ZA USKLADNENIE STAVEBNÝCH ODPADOV rok 2020
Kód Stavebný odpad Cena €/t Cena €/t s DPH
17 01 01 Betón bez prímesí 5,00 6,00
17 01 01 Železobetón a betón s prímesami 10,00 12,00
17 01 02 Tehly s prímesami (škridla, betón, hlina) 20,00 24,00
17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika 40,00 48,00
17 01 07 Zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky iné ako 17 01 06 40,00 48,00
17 02 01 Drevo (stavebné) bez prímesí 20,00 24,00
17 05 04 Zemina a kamenivo s prímesami 10,00 12,00
17 03 02 Bitúmenové zmesi - asfalty s prímesami 10,00 12,00
17 08 02 Stavebné materiáli na báze sadry iné ako v 17 08 01 100,00 120,00
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (obsahujúce zložky komunálneho odpadu) 130,00 156,00

Stavebný odpad nad 50 cm       +5,00€/t

Uskladňovaný a zhodnocovaný odpad nesmie obsahovať škodliviny, jedy, toxické látky, jedovaté chemikálie, azbest, odpady z umelých hmôt (igelity, plasty, obaly z potravín...), odpady z gumy, PVC, textílie, látky a materiál nestavebného charakteru. V prípade výskytu obalových materiálov bude účtovaná suma podľa cenníka za druh ,,zmiešané odpady“ (komunálne odpady).